הסכם שירותי מכירה – אתר Eventbuzz

הסכם שירותי מכירה זה (להלן: "הסכם שירותי המכירה") נערך בינך, משתמש המוסיף אירוע באתר ומבקש למכור כרטיסים לאירוע שנוצר על ידו דרך האתר ("המוכר") לבין חברת נובו אינוויטיב סולושנס בע"מ, ח.פ. 514334515 ("הנהלת האתר").

הסכם שירותי המכירה מסדיר את היחסים בין המוכר להנהלת האתר וקובעים את תנאי השימוש החלים על המוכר בקשר עם שירותי המכירה אשר יינתנו למוכר באמצעות האתר, כפי שהם יפורטו ויוגדרו להלן (להלן: "שירותי המכירה").

השימוש בשירותי המכירה על ידי המוכר כפוף להסכם שירותי המכירה. הינך מתבקש לקרוא את הסכם שירותי המכירה בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש בשירותי המכירה.

על ידי הקשה על כפתור ה-"המשך" מטה, הינך מאשר כי קראת את הסכם שירותי המכירה, כי הינך מסכים לתנאי הסכם שירותי המכירה וכי אתה מבין שלהסכם שירותי המכירה יש תוקף משפטי מחייב ככל הסכם חתום. הסכם שירותי המכירה ייכנס לתוקף מיד עם הקשתך על כפתור ה-"המשך". אם אינך מסכים להסכם שירותי המכירה, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש המופיעים באתר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם שירותי המכירה. יובהר, כי על הרישום ועל השימוש באתר ובשירותי המכירה יחולו אותם התנאים המפורטים בתנאי השימוש. בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות תנאי השימוש להוראות הסכם שירותי המכירה, יחולו הוראות הסכם זה.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הסכם שירותי המכירה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בהסכם זה בכל פעם בו הינך מעוניין ליצור אירוע דרך האתר.

שירותי המכירה

בתמורה לעמלת המכירה המתוארת מטה, הנהלת האתר תספק למוכר את שירותי המכירה, אשר ייכללו את השירותים הבאים: (1) תאפשר למוכר ליצור עמוד רכישה אינטרנטי מאובטח דרך האתר (2) תציג באתר את האירועים אשר ייצור המוכר דרך האתר (3) תאפשר למוכר שירותי הפצה בקשר עם האירועים באתר (4) תקבל ותעביר למוכר את התשלום בגין מכירת כרטיסים לאירוע אותו יוצר המוכר באתר (ככל שהנהלת האתר היא שאחראית לביצוע סליקת התשלומים עבור מכירת כרטיסים לאירוע) (5) תתמוך בקישורים דרך אתרים אחרים לעמוד הרכישה המאובטח של המוכר באתר (6) תיתן תמיכה מקוונת וטלפונית למוכר בקשר עם שירותי המכירה והשימוש באתר (7) תיתן תמיכה מקוונת וטלפונית למשתמשים לצורך רכישת כרטיסים לאירוע של המוכר דרך האתר.

האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות שירותי המכירה, עומדים לשימוש המוכר כפי שהם (as-is) ולמוכר לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכיו.

כללי השימוש בשירותי המכירה

השימוש בשירותי המכירה אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות והינו מעל לגיל 18.

המוכר לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר ובשירותים, ובכלל זה המוכר לא יפרסם מידע אשר עלול להטעות משתמשים ביחס לאירוע המאורגן באתר, לרבות טיב האירוע, אופיו והתאמתו לצרכי המשתמשים.

באמצעות השימוש באתר, המוכר מצהיר כי: (1) הוא המפיק, המנהל, הנציג המורשה או הסוכן המורשה של האירוע; (2) הוא חופשי רשאי ומוסמך להתחייב כלפי הנהלת האתר והמשתמשים באתר בהתאם למפורט בהסכם שירותי המכירה ובעמוד הרכישה המאובטח באתר ולעשות שימוש בשירותי המכירה, ובכלל זה להציע, למכור ולכבד את הכרטיסים הנמכרים באתר ולא קיימת הוראת דין, חוזה או כל הגבלה אחרת על השימוש שלו בשירותי המכירה ועל התחייבויותיו הנלוות לשימוש באותם שירותים; (3) בידיו כל הזכויות ו/או ההיתרים והרישיונות הנחוצים לביצוע התחייבויותיו הנלוות לשימוש בשירותים. (4) ביכולתו למלא את התחייבויותיו לרוכשי הכרטיסים לאירוע וכן התחייבויותיו בקשר עם הסכם שירותי מכירה זה כלפי הנהלת האתר ו/או המשתמשים.

באמצעות השימוש באתר, המוכר מצהיר כי כל אירוע שמנוהל על ידו באמצעות האתר וכן כל מכירה של כרטיסים לאירועים באתר הינם חוקיים ואינם מפרים הוראות כל דין וכי השימוש אשר נעשה על ידו בשירותים ובאתר נעשה בסמכות ואינו מפר הוראות כל דין.

מחירי כרטיסים

מחירי הכרטיסים לאירוע ייקבעו על ידי המוכר. מחירי הכרטיסים אשר יציג המוכר באתר יהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים. מחירי הכרטיסים אותם יקבע המוכר כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר וכן את עמלת המפיץ, במידה וקיימת. יובהר, בכל מקרה בו יידרש המוכר להשיב למשתמש את התשלום בגין הכרטיס מכל סיבה שהיא, הדבר לא יפגע בזכותה של הנהלת האתר לקבלת עמלת הרכישה בגין שירותי המכירה אשר ניתנו לו והיא לא תידרש להחזירה; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה שהנהלת האתר מחליטה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב למשתמש את התשלום לרבות עמלת הרכישה, תהיה רשאית הנהלת האתר לדרוש מן המוכר כי זה ישלם לה את עמלת הרכישה שהוחזרה כאמור; לצורך זאת, תהיה רשאית הנהלת האתר, מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, לקזז את העמלה האמורה מן הכספים המוחזקים בידיה עבור המוכר.

במידה שהמוכר הינו "עוסק" לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אופן הצגת מחירי הכרטיסים על ידי המוכר הינה כפופה להוראות חוק זה והתקנות מכוחו ועל המוכר לקיים את הוראותיו.

עמלת רכישה

בתמורה לשירותי המכירה תגבה הנהלת האתר בעת רכישת הכרטיסים מרוכש הכרטיסים עמלת רכישה בשיעור 5%. יודגש כי עמלה זו תיגבה על ידי הנהלת האתר (ותישאר בידיה) אף במקרה שבו המוכר בחר לעשות שימוש בחלק משירותי המכירה בלבד, והמוכר לא יישמע בטענה כי על הנהלת האתר להעביר לידיו מקצת או כל העמלה האמורה.

עמלת הפצה

האתר מציע שירות הפצה ומאפשר למוכר להגביר ו/או להגדיל את מכירת הכרטיסים. צדדים שלישיים, מפיצים, יחצנים ובעלי אתרים בעלי חשבון באתר (להלן: "מפיצים") יכולים להפיץ באמצעות האתר את האירוע של המוכר ברשתות חבריות ובאתרים שונים. בגין כל עסקה לרכישת כרטיסים יהיה זכאי המפיץ לעמלה בשיעור 5% מסכום העסקה. המפיץ זכאי לעמלת ההפצה גם במידה והעסקה תבוטל מאוחר יותר על ידי המוכר. המוכר יכול לקבוע האם ברצונו לעשות שימוש באפשרות ההפצה על ידי מפיצים או לא.

תשלומים

הנהלת האתר תגבה מהמשתמשים את התשלום בעבור כרטיסים אשר יימכרו דרך האתר לאירוע של המוכר.

הנהלת האתר תפקיד את התשלום אשר ייגבה מהמשתמשים בחשבון על שם הנהלת האתר. הנהלת האתר תעביר אל המוכר את כספים בגין מכירת הכרטיסים בניכוי העמלות המגיעות להנהלת האתר על פי הסכם זה, תוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת דרישה להעברת הכספים מצד המארגן להלן: "בקשת משיכה").

לאחר מכירת כרטיסים לאירוע, המוכר יכול להזין בקשת משיכה באמצעות האתר, עבור כספים בחשבונו, 24 שעות לאחר מועד כל אירוע, לגבי כספים שכבר התקבלו אצל הנהלת האתר מחברות האשראי (להלן: "כספים זמינים למשיכה"). ככל ומועד הזיכוי של הכספים מחברת האשראי טרם חלף, הכספים יהיו בסטטוס "לא זמין למשיכה".

העברת ההכנסות תעשה באמצעות העברה בנקאית. כל העברה בנקאית כרוכה בעלות של 10 ש"ח להעברה;

כל הוצאות או עמלות שייגבו בגין העברת ההכנסות ממכירת הכרטיסים למארגן, יהיו על חשבון המוכר וינוכו מההכנסות בגין מכירת הכרטיסים.

בכל מקרה בו הנהלת האתר תידרש לפצות את חברת כרטיסי האשראי בגין ביטול רכישה או הכחשת עסקה על ידי המשתמש, המוכר ישפה את הנהלת האתר בגין התשלום שהוחזר לחברת כרטיסי האשראי לרבות ההוצאות הנלוות. הנהלת האתר אינה מתחייבת לבצע את ההחזר בתיאום עם, או לאחר קבלת הסכמתו של, המארגן, ולמוכר לא תהיה כל טענה או דרישה עלפי הנהלת האתר בגין ביצוע ההחזר.

אם התשלום בגין העסקה שבוטלה או הוכחשה נתקבל בפועל על ידי הנהלת האתר אך טרם הועבר למארגן, יועבר הכסף לחברת כרטיסי האשראי ולמוכר לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לעניין זה; אין בכך בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לדרוש מן המוכר את החזר עמלת הרכישה ואת עמלת ההפצה לקופתה.

בגין טיפול בהכחשת עסקה מול חברת האשראי תיגבה החברה מהמוכר "דמי טיפול בהכחשת עסקה" בסך 35 ש"ח.

מיסוי

המוכר אחראי לתשלום כל המיסים אשר חלים בקשר עם מכירת הכרטיסים וכן עליו חלות כל חובות הדיווח הנובעות ממכירת הכרטיסים.

ביטולים והחזרים

כל מוכר יקבע את מדיניות הביטולים לאירוע שלו בקשר עם ביטול הזמנה לכרטיס לאירוע או החזר. כמו כן, המוכר יפרסם את מדיניות הביטולים שלו בעמוד הרכישה המאובטח שבאתר, לרבות משך הזמן עד להשבת תשלום בגין ביטול הזמנה. המוכר יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שרכישתם בוטלה בהתאם למדיניות הביטולים לרוכשי הכרטיסים.

המוכר מצהיר כי הוא יודע כי אם הוא "עוסק" כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, עליו לקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן בעת קביעת מדיניות הביטולים וההחזרים. לפיכך, בין היתר, מדיניות הביטולים צריכה לכל הפחות לאפשר לצרכן לבטל את רכישתו בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, אך לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני מועד האירוע.

ביטול אירוע

מוכרי היה רשאי לבטל אירוע שאורגן דרך האתר במידה שקיימת בחשבונו באתר (במאזן הכספים הזמינים למשיכה) יתרת כספים מספקת לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים (לרבות עמלות הכרוכות בביצוע ההחזר הכספי כאמור); ככל שאין יתרה מספקת כאמור, על המוכר להעביר לידי הנהלת האתר, בתוך 24 שעות, את מלוא הסכום הדרוש לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים. מיד עם מתן הוראה אודות ביטול אירוע לא תתאפשר מכירה נוספת של כרטיסים לאירוע המבוטל. יודגש כי אין בביטול האירוע בכדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לקבל את עמלת הרכישה, והמוכרהוא שיישא בעלויות הכרוכות בהשבת עמלת הרכישה לרוכשים, ככל שזו תוחזר להם.

המוכר יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שנרכשו לרוכשי הכרטיסים. המוכריהיה אחראי כלפי רוכשי הכרטיסים בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו, ככל שייגרמו, בגין ביטול האירוע. המוכרישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו להנהלת האתר בגין כל תביעה, טענה או דרישה בקשר עם ביטול האירוע.

מידע מפורסם אודות האירועים

המוכר יהיה חייב להזין לאתר, בעת יצירת עמוד הרכישה המאובטח, את שמו, מס' הזהות שלו ואת כתובתו, ואם הוא אינו מנהל האירוע אז את פרטי מנהלי האירוע, אמצעי קשר עם מארגני האירוע, את פרטי האירוע: מהות האירוע, מקום ומועד, מס' הכרטיסים אשר ניתן לרכישה על ידי האתר, מחיר הכרטיס ותנאי התשלום האפשריים, ואת התנאים בהם יוכל רוכש לבטל את הכרטיס (מדיניות ביטולים) וכן פרטים בדבר האחראים לאירוע ועל גבולות אחריותם. המוכר יציין האם מדובר באירוע של מכירה חופשית או שרכישת הכרטיס מותנית באישור המוכר. כמו כן, במידה ומוטלות הגבלות על אירוע או השתתפות בו, יפרסם המוכר את ההגבלות כאמור בדף האירוע באתר, כגון הגבלות גיל, שיוך ארגוני וכדומה.

המוכר מתחייב כי המידע והתוכן אשר יפורסמו על ידו באתר לגבי אירוע, יהיו מדויקים, אמיתיים ואמינים. המוכרלא יפרסם מידע אשר עלול להטעות משתמשים ביחס לאירוע המאורגן באתר, לרבות טיב האירוע, אופיו והתאמתו לצרכי המשתמשים. כמו כן, המוכר הינו האחראי הבלעדי להתאמה שבין האירוע לפרטים הנמסרים אודות האירוע באתר. הנהלת האתר יכולה להסיר על פי שיקול דעתה הבלעדי אירוע אשר המידע אשר פורסם לגביו היה לא מדויק או שגוי, ולבצע החזר כספי לרוכשי כרטיסים לאירוע כאמור על חשבון המארגן. המוכר מתחייב בזאת לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה, הפסד או נזק אשר ייגרמו לה בקשר עם כל טענה, תביעה או דרישה של משתמשים בגין אי התאמה בין הפרטים שנמסרו אודות האירוע לאירוע בפועל.

הגבלות על אירועים המפורסמים באתר

המוכר לא יפרסם אירועים באתר אשר הינם בלתי חוקיים או שהם מעודדים פעילות בלתי חוקית. במסגרת זו, המוכר לא יפרסם באתר אירועים שקריים, אירועי הימורים או אירועים אחרים אשר יש בהם משום הפרה של הוראות החוק.

המוכר אחראי כי האירועים המפורסמים על ידו באתר יעמדו בדרישות כל דין ובהגבלות המוטלות עליהם מכוח הוראות החוק, כגון הגבלת גיל. יובהר, כי ההגבלות אשר יוטלו על אירוע על ידי מוכריהיו הגבלות חוקיות בלבד, ולא יהיה בהם משום גזענות או אפליה פסולה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא וכיוצא באלה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר יצירת אירועים או להסיר אירועים מהאתר אשר מפרים את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למוכר הודעה מראש. למוכרלא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם בקשר עם או כתוצאה מאירוע אשר נוצר ו/או קוים על ידי המוכר בניגוד לאמור לעיל.

מספר מקומות לאירוע

המוכר ישמור מספר מקומות פנויים באירוע עבור המשתמשים באתר בהתאם למספר המקומות אשר אותו הוא מפרסם כאפשרי לרכישה דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה בו יימכרו לאירוע מספר כרטיסים גדול מכפי שהאירוע יועד לו, לרבות בשל הגבלת מקום במקום האירוע. המוכרמתחייב לשפות את הנהלת האתר בכל הוצאה, הפסד או נזק אשר ייגרמו לו כתוצאה ממכירה עודפת של כרטיסים כאמור, והנהלת האתר תהיה זכאית לנכות הוצאה, הפסד או נזק מההכנסות המגיעות למוכרממכירת הכרטיסים.

מידע ותוכן המועלה לאתר

המוכר לא יפרסם באתר מידע או תוכן אשר הם: (א) שקריים, מטעים או מסולפים; (ב) פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה; (ג) מעודדים לגזענות או לאפליה פסולה; (ד) יש בהם משום הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, שמות מסחר וסימני מסחר; (ה) המידע או התוכן נוגעים לקטינים, מזהים אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ו) הם בעלי אופי טורדני, גס, מעליב, עוין או מאיים; (ז) הם עלולים להטעות משתמשים העושים שימוש בשירותי הרכישה; (ח) הם פוגעים בפרטיותו של אדם, מזהים אדם מבלי שנתן הסכמתו לפרסום זהותו, פוגעים בשמו הטוב או שיש בהם משום לשון הרע; (ט) תוכן או מידע פרסומי או מסחרי (י) המידע או התוכן כוללים פרטים, כגון סיסמאות, המאפשרים גישה לתוכן שהמידע אליו חסומה באופן פתוח ברשת האינטרנט או שהם מאפשרים שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט או קבצים דיגטליים בלא תשלום או הרשמה כנדרש; (י"א) כל תוכן אחר המנוגד לחוק, שפרסומו מנוגד לחוק או שהוא מעודד פעילות המנוגדת לחוק. כמו כן, המוכר לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים time bombs, worms, spyware, adware, keystroke loggers וכן כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למוכרהודעה מראש. למוכרלא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם העלאת מידע או תוכן על ידי המוכר בניגוד לאמור לעיל.

גישה לשירותים באתר

ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime). כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המוכרבכל מקרה בו לא מתאפשרים למוכראו למשתמשים גישה או שימוש בשירותים או לדף האירוע שבאתר, כולם או חלקם.

אחריות ושיפוי

האתר הינו כלי בידי המוכר ליצירת עמוד רכישה מאובטח ולמכירת כרטיסים. האירועים הנוצרים באתר, וכן תוכן או מידע המועלה לאתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המוכר אשר יצר אותם או העלה אותם לאתר. יובהר כי אחריותו זו של המוכר הינה לרבות כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי אירוע, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו.

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לגבי כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם האירועים ו/או התוכן ו/או המידע אשר מעלה המוכר לאתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מוכר דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר, לרבות שירותי המכירה.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למוכר או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר, לרבות בקשר עם מכירת או רכישת כרטיסים באתר.

המוכר ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, חבויות, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר ייגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המוכר בקשר עם כל הפרה של הסכם שירותי המכירה ו/או תנאי השימוש. כמו כן, ישפה המוכר את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או אובדן אשר ייגרם לה בקשר לשימוש של המוכר באתר או בשירותי המכירה, לרבות בקשר עם שירותי ההודעות או ביחס למידע או לתוכן המועלה לאתר על ידי המארגן.

פרטיות ואבטחת מידע

המוכר יידרש להירשם לאתר על מנת לעשות שימוש בשירותי המכירה. על הרישום יחולו הוראות תנאי השימוש. יובהר גם כאן, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים בעת הרישום לאתר על ידי המארגן. עם זאת, מוכר אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותי המכירה שבאתר.

בעת הרישום יתבקש המוכר להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שיזהו אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המוכר יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. על המוכר לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. המוכריהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המוכר להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי חוקי בפרטי המארגן, יש לצאת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר.

ניתן לראות באיזה אופן הנהלת האתר מגנה על המידע המגולה על ידי המוכר בעת השימוש באתר באמצעות עיון במדיניות הפרטיות של האתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, כמו גם מהסכם שירותי המכירה. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המוכרמביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

קישור עמוק

המוכר לא יציג, יפרסם או יקשר מידע או תוכן מהאתר שאינם דף הבית של האתר, אלא אם אותה הצגה, פרסום או קישור יהיו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), באופן בו ניתן יהיה לצפות בדף המקושר או להשתמש בו בצורה זהה לחלוטין בה נעשית צפייה ושימוש בו דרך האתר. בכלל זה, אין לקשר מידע או תוכן מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. המוכר יהיה אחראי על כל קישור, הצגה או פרסום אשר נעשו על ידו כאמור. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לנזק אשר ייגרם כתוצאה מקישור, הצגה או פרסום של מידע או תוכן מהאתר כאמור והמוכר ישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק אשר ייגרם לה בקשר לכך. הנהלת האתר תהיה רשאית להורות למוכר לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדית.

יחסי הצדדים

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המוכר יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המוכרלא יציג את עצמו כשותף, נציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המוכר בניגוד לאמור לעיל.

הסכמה כוללת

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המוכר לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והן גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המוכר לבין הנהלת האתר.

שמירת תוקף

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.

ויתור

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

סמכות שיפוט

מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.

יצירת קשר

בכל שאלה שיש למוכר בנוגע לתנאי השימוש, להסכם שירותי המכירה או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם הנהלת האתר קשר בטלפון 1599-555-155 או בדוא"ל :info@eventbuzz.co.il.