תנאי שימוש – אתר Eventbuzz

כללי

אתר www.eventbuzz.co.il ("האתר") נוצר כדי לספק למפיקי אירועים שירות קל ונוח למכירה והפצה של כרטיסים לאירועים שלהם, וכן לספק לרוכשי הכרטיסים חוית רכישת כרטיסים ידידותית ואת האפשרות להרוויח משיתוף אירועים.

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת נובו אינוויטיב סולושנס בע"מ ח.פ. 514334515 ("הנהלת האתר").

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך ("המשתמש") באתר ובשירותים השונים המוצעים בו ("השירותים") ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש כוללים גם את "מדיניות הפרטיות" ואת "הסכם שירותי מכירה".

השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים.

על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

הרישום לאתר

רכישת כרטיסים אפשרית גם ללא רישום לאתר, אך בעבור חלק מהשירותים המוצעים באתר יהא על המשתמש להירשם לאתר. בנוסף, יוכל המשתמש לבחור להירשם לאתר ולפתוח על שמו חשבון משתמש. בעת הרישום המשתמש יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך כדי הרישום לאתר. כמו כן, בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום.  בנוסף, המשתמש מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.

יצוין, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת, משתמש אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותים שבאתר. כמו כן, יובהר כי מסירת פרטים שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית. הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמשים אשר יגישו פרטים שגויים בעת הרישום.   

בעת הרישום יתבקש המשתמש להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שיזהו אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. על המשתמש לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית להנהלת האתר על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי חוקי בפרטי המשתמש, יש לצאת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר.

כללי השימוש באתר

השימוש באתר אפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות. יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. הנהלת האתר ממליצה להורים, אפוטרופוסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לילדים להשתמש באינטרנט להדריך את ילדיהם לגבי גלישה בטוחה.  יחד עם זאת, להנהלת האתר אין היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו.  המשתמש לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, סוסים טרויאנים, time bombs, worms spyware, adware, keystroke loggers וכן כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, הנהלת האתר תוכל להגביל את גישת משתמשים לאתר או לחלקים ממנו, מעת לעת.

יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים, לרבות ביטול הזמנתו לכרטיס או הסרת אירוע אשר נוצר על ידו מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

  1.             המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר;
  2.             המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי;
  3.             המשתמש הפר את תנאי השימוש;
  4.            המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל ("מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי;
  5.             המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשי האתר.

רכישת כרטיסים באתר

 

האתר מאפשר רכישת כרטיסים למשתמש אשר מעוניין לרכוש כרטיסים לאירועים אשר להם מנוהלת מכירת כרטיסים באתר (להלן: "רוכש"). רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של כרטיסים לאירוע. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור הזמנה") כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת sms עם ברקוד עבור הכרטיסים שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר.  כמו כן, במקרים מסוימים הזמנת הכרטיסים כפופה גם לאישורו של מפיק האירוע. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מפיק האירוע, מכל סיבה שהיא.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לרוכשים באתר דואר אלקטרוני המכיל מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם אינך מעוניין לקבל דואר אלקטרוני כאמור לעיל, באפשרותך לבקש שלא לקבלו באמצעות פניה ל- info@eventbuzz.co.il.     הפצת כרטיסים  

האתר מאפשר לרוכשי כרטיסים ו/או בעלי אתרים ו/או צדדים שלישיים לשתף אירועים להם מנוהלת מכירת כרטיסים באתר ברשתות חברתיות ובאתרים שונים (להלן: "הפצה" ו"מפיץ" בהתאמה). המערכת מנטרת את מכירות הכרטיסים שמתבצעות בעקבות כל הפצה.

המפיץ, לאחר ביצוע הרשמה לאתר, יהיה זכאי ל-5%, מסכום כל עסקה לרכישת כרטיסים שהתבצעה בעקבות הפצה שביצע (להלן: "עמלת הפצה"). עמלת ההפצה תיצבר לזכות המפיץ בחשבונו באתר, בכפוף לכך שההפצה התבצעה לאחר התחברות המפיץ לחשבון. יודגש כי עמלת ההפצה בסך 5% היא הסכום המלא, כולל מע"מ.

המפיץ יוכל להתעדכן בנתונים שונים כגון עמלת ההפצה העומדת לזכותו, היסטורית משיכות וכיוצ"ב לאחר התחברות לחשבונו באתר.

באפשרות המפיץ להורות להנהלת האתר, באמצעות האתר, על העברת עמלת ההפצה העומדת לזכותו לחשבון הבנק שלו (להלן: "משיכת כספים"). משיכת כספים אפשרית רק לאחר זיכוי סכום העסקה על ידי חברת האשראי לחשבון הבנק של הנהלת האתר. סכום מינימאלי למשיכה על ידי מפיץ הינו 100 ש"ח.

בנוסף, המפיץ יכול לעשות שימוש בכספים שהצטברו בחשבונו בעת רכישת כרטיסים לאירועים שונים באתר.

העברת כספים על ידי הנהלת האתר בגין משיכת כספים לחשבון המוגדר באתר כ"חשבון חברה", תתבצע רק לאחר קבלת חשבונית מס חתומה דיגיטלית על ידי הנהלת האתר.

כמו כן, באפשרות המפיץ לרכוש כרטיסים  לאירועים שונים באתר באמצעות עמלת ההפצה שעומדת לזכותו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סכום מנימלי לצורך ביצוע משיכת כספים ולעדכנו מעת לעת על פי שיקול דעת הבלעדי.

 

כניסה לאירועים

כניסה לאירוע אליו נרכשו כרטיסים באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת כרטיס אלקטרוני על גבי הטלפון הנייד ו/או הצגת עותק מודפס של הכרטיס האלקטרוני. אישור ההזמנה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס/ים על ידי הרוכש אך לא מהווה כרטיס כניסה.

מחירים

מחירי הכרטיסים לאירוע נקבעים על ידי מפיק האירוע אשר מנהל את המכירה לאותו האירוע. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים וכן כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר. מחיר הכרטיס בעת הזמנת כרטיס לאירוע יהיה המחיר בשקלים חדשים המוצג באתר בעת אישור רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, למעט במקרה של טעות סופר.    

תשלומים

בעת ביצוע הזמנת כרטיסים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "פרטי התשלום").

התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק הזמנת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

הזמנת כרטיסים באתר מעידה על הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL, המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.  

בנוסף, הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים, ככל אשר ביכולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש באתר בהיעדר רשלנות מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות לגבי שימוש במידע כאמור.  

 

מדיניות ביטולים והחזרים

לצורך ביטול עסקה על הרוכש לפנות להנהלת האתר ו\או למפיק האירוע. ביטול כרטיסים שנרכשו לאירוע וקבלת החזר כספי בעבור כרטיס מבוטל תתאפשר אך בהתאם למדיניות הביטולים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לפיהן ניתן לבטל הזמנה על 14 ימים ממועד ביצועה, אך לא ניתן לבטל הזמנה 7 ימים לפני מועד האירוע. בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי ביטול בסך 10%. בכפוף לאמור לעיל, במקרה בו מאושר ביטול על ידי מפיק האירוע, גובה הזיכוי ייקבע על ידי מפיק האירוע והוא רשאי לקבוע דמי ביטול כחוק.

יובהר כי ככל ואושר ביטול עסקה לרוכש, יבוצע ההחזר בפועל בתוך עד 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי מפיק האירוע ו\או הנהלת האתר. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הרוכש ויקוזזו מהסכום המוחזר.

בעת ביצוע ביטול והחזר, במידה ונדרש טיפול הנהלת האתר בביטול אשר לא ניתן לבצע בצורה מקוונת, למשל במקרה של כרטיס חיוב מיידי, כרטיס שפג תוקפו וכיוצ"ב ייגבה מהרוכש סכום חד פעמי בסך 25 ש"ח בגין ביצוע הזיכוי. הסכום הנ"ל יקוזז מגובה ההחזר.

בכל מקרה בו בוטל אירוע על ידי מפיק האירוע, יבוטלו הכרטיסים לאותו האירוע ויתאפשר למפיק האירוע, ככל ובחשבונו יתרה מספקת לביצוע ההחזר, לבצע החזר מלא לכל רוכשי הכרטיסים לאירוע המבוטל. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין ביטול האירוע.

עם זאת, הנהלת האתר תפעל בכל מקרה של ביטול או דחיית אירוע, לביצוע החזר כספי לרוכשים בסך סכום העסקה בניכוי עמלת ההזמנה.

אחריות ושיפוי

האתר מאפשר למפיקי אירועים ו/או גופים ו/או ארגונים שונים המעוניינים בכך לנהל מכירת והפצת מכירת כרטיסים בצורה מקוונת (להלן: "מפיק האירוע"). מפיק האירוע מגדיר את המכירה באמצעות האתר, לרבות הוספת אירועים ו/או כרטיסים למכירה, קביעת מחירים, הנחות, מועדי התחלה/סיום וכיוצ"ב.

יובהר כי הנהלת האתר אינה מעורבת בהפקת האירועים עצמם ואינה אחראית לטיב האירועים, איכותם, חוקיותם והתאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים באתר, לרבות שינוי מחירים או פרטים אחרים הנוגעים לאירוע.

הנהלת האתר פועלת לצורך בדיקת האירועים באתר המועלים על ידי מפיקי האירועים, אך כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי האירועים, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו נמסר או הועלה לאתר על ידי מפיקי האירוע ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה.  

נפלה טעות סופר בפרטי איזה מהאירועים המפורסמים באתר, לא תחייב אותה טעות סופר את מפיק האירוע או את הנהלת האתר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר, לרבות בקשר עם מכירת או רכישת כרטיסים באתר או בקשר עם תוכן או מידע אשר הועלו לאתר. יובהר כי אחריותה של הנהלת האתר בכל מקרה תוגבל למחיר הכרטיס בקשר לדרישה או תביעה של משתמש רוכש או לסכום עמלות הרכישה אשר נגבו בפועל לגבי אירוע כלשהו, לגבי תביעה או דרישה של מפיק אותו אירוע.

יובהר כי התוכן או המידע המועלים לאתר או פרסומות המצויות באתר, אינן בהכרח משקפות את דעתה או עמדתה של הנהלת האתר. כמו כן, אין להנהלת האתר כל אחריות על התוכן או המידע המועלה לאתר, אמינותו או מידת דיוקו לרבות בקשר עם פרסומות המועלות לאתר.

הורדת מידע או תוכן המופיע באתר אל מחשב המשתמש נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין נזק אשר ארע עקב הורדת מידע או תוכן כאמור מהאתר, לרבות בקשר עם נזק למחשב המשתמש.

אף כי הנהלת האתר עושה מאמצים לשפר ולייעל את האתר והשירותים הניתנים בו, האתר והשירותים ניתנים לשימוש כפי שהם (as-is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכי אותו משתמש. ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime). כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירותים שבאתר, כולם או חלקם.

הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מי מהמשתמשים דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר.

המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר נגרמו להנהלת האתר בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. על כן , הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

קניין רוחני

הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ("התוכן"). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

המשתמש נותן להנהלת האתר רישיון שימוש בינלאומי ובלתי חוזר להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני שלו בתוכן אותו הוא מעלה לאתר, ובכלל זה את הזכות לפרסם, להפיץ, לתרגם, לשכפל את התוכן אשר אותו העלה לאתר בכל אמצעי ולהקנות לאחרים רישיון משנה לאותן הזכויות. יובהר, כי על ידי העלאת תכנים לאתר מאשר המשתמש כי הוא בעל הזכויות באותם תכנים או בעל רישיון שימוש מבעלי הזכויות באותם תכנים, המתיר לו להעלות ולפרסם את התכנים באתר וכן לתת להנהלת האתר זכויות שימוש בהם כאמור.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יכול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.

המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הוא הדפיס או הוריד. כמו כן, המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.

מידע ותוכן באתר

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית למידת דיוקו, שלמותו  או התאמתו של כל תוכן אחר המפורסם באתר. הנהלת האתר לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו.  

האתר מספק את הבסיס לארגון אירועים ולמכירת ורכישת כרטיסים על ידי המשתמשים. הנהלת האתר לא תהיה צד להתקשרות של משתמש אחד עם משתמש אחר דרך האתר ולא תהיה אחראית למילוי התחייבויות המשתמשים במסגרת ההתקשרות ביניהם דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב כלפי מי מהמשתמשים בגין הפרה של התחייבות המשתמש כלפי משתמש אחר. הנהלת האתר לא תפשר, תגשר או תיטול כל אחריות לפתרון מחלוקת או קונפליקט בין המשתמשים באתר ובשירותים.

יחסי הצדדים

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, בין אם הוא מוכר כרטיסים באמצעות האתר, בין אם הוא רוכש כרטיסים דרך האתר, ובין אם הוא מפיץ באמצעות האתר יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.

כמו כן, להנהלת האתר אין קשר למשתמשים אשר יוצרים אירועים ומוכרים כרטיסים דרך האתר ואין הנהלת האתר קשורה או ערבה להתחייבויותיהם הנוגעות לשימוש באתר ובשירותים.

קישורים לאתרים אחרים

ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים ("הקישורים") לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר ("האתרים השונים"). הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא אינה אחראית לתוכן האתרים השונים או למהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם או חוקיות אותם אתרים. כמו כן, הנהלת האתר איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות של האתרים השונים, או לתוכנם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים השונים.    

הנהלת האתר לא תשא בכל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים השונים, בשל הסתמכות על האתרים השונים או על תוכנם או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים השונים או על ידי גורמים הקשורים אליהם.

הסכמה כוללת

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

שמירת תוקף

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.

ויתור

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

סמכות שיפוט

מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.

מפיק האירוע גם קובע בעצמו את מדיניות הביטולים לאירועים להם הוא מנהל מכירת כרטיסים באמצעות האתר, בכפוף לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

טרם הצטרפות של מפיק אירוע והוספת אירוע לצורך מכירת כרטיסים יידרש מפיק האירוע להירשם לאתר, כמפורט בתנאי שימוש אלו לעיל. מכירת כרטיסים באמצעות האתר כפופה למסירת פרטי רישום נכונים. מבלי לגרוע מהאמור לעניין רישום לאתר בתנאי שימוש אלו לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תוכל לסרב לבקשתו של מוכר  למכור כרטיסים לאירוע באמצעות האתר או להסיר את האירוע שאורגן על ידו מהאתר ללא הודעה מוקדמת בכל מקרה בו מפיק האירוע לא מסר אחד או יותר מהפרטים המבוקשים בעת הרישום לאתר או שמסר פרטים שגויים.

מכירת כרטיסים באתר על ידי המשתמש ייעשה גם בהתאם לתנאי הסכם שירותי מכירה בין מפיק האירוע לבין להנהלת האתר.