ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל cancel@eventbuzz.co.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:
מדיניות ביטולים: 1. ביטול הזמנת כרטיס לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע וקבלת החזר כספי בגין עלות הכרטיס (להלן: "הכרטיס") ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרדי קבוצת שטיר (המארגנים) בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-14 ימי עסקים לפני לכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע. ביטול במועד האמור יחויב בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪ הנמוך מבניהם בתוספת עמלת סליקה. 2. דמי ביטול בגין ביטולים שיבוצעו שלא במועד המופרט לעיל, יהיו כדלקמן: 2.1. ביטול במועד של עד 30 יום (ימי עבודה ומנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך של 25% ממחיר הכרטיס בתוספת עמלת סליקה; 2.2. ביטול במועד של עד 14 יום (ימי עבודה וימי מנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע יחויב בדמי ביטול בסך של 50% ממחיר הכרטיס או 100 ₪ (לפי הגבוה) בתוספת עמלת סליקה; 2.3. ביטול במועד של פחות מ- 14 יום (ימי עבודה ומנוחה) לפני הכנס ו/או התערוכה ו/או האירוע לא יאפשר קבלת החזר כספי. 3. מועד קבלת הודעת הביטול אצל המארגנים הינו המועד הקובע. 4. הודעת ביטול תועבר על ידי הרוכש בדוא"ל ל- conventions@stier-group.com או בפקס ל- 03-5615463 או בדואר רשום לרחוב טברסקי 12, ת"א, מיקוד 672103. הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לכנס, שם מלא של הנרשם, שם הכנס, מועד הכנס, מועד הרישום ואופן התשלום. 5. הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו בתוך 14 מיום קבלת ההודעה על הביטול.